Taken verantwoordelijke persoon brandpreventie

– NBN S21-050 – par. 4
– KB 28/03/2014

Het wordt de verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger aanbevolen om met regelmatige tussenpozen routineschouwingen uit te voeren op de draagbare brandblussers om zich ervan te vergewissen dat iedere brandblusser:

– zich op de aangegeven plaats bevindt;
– goed zichtbaar en bereikbaar is;
– voorzien is van een passende en leesbare gebruiksaanwijzing, die naar buiten is gericht;
– kennelijk niet beschadigd is;
– indien deze met een drukmeter is uitgerust, de naald in de groene zone heeft staan;
– wel degelijk voorzien is van veiligheidszegels en dat deze bovendien niet verbroken zijn.

De verantwoordelijke persoon moet – in voorkomend geval – maatregelen nemen met het oog op een corrigerende actie.

De schouwingen moeten ten minste om de drie maanden en bij voorkeur maandelijks worden uitgevoerd.

Indien de omstandigheden dit vereisen, moet de schouwingsfrequentie worden verhoogd.

Volgens het KB van 28/03/2014 (Art. 25 – 8°) dient de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles geregistreerd te worden in een logboek.